Dai Duong

Bạn biết đến chúng tôi qua?

Bạn biết đến chúng tôi qua?
Internet
12  40%
Bạn bè, người quen
6  20%
Quảng cáo
4  13.3%
Khác
3  10%

Số người tham gia bình chọn  :  30
Lần bình chọn đầu tiên  :  09/10/2006
Lần bình chọn cuối cùng  :  21/02/2015
.: Bạn biết đến chúng tôi qua?